Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

Fazla olarak fayda sağladığımız SKA'lar

Açlığa son verirken herkesin güvenilir ve besleyici gıdaya ulaştığı sistemlerin kurulması, sürdürülebilir tarım uygulamalarının desteklenmesi

Genel anlamda atık yönetimine önem vererek kentlerdeki kişi başı olumsuz çevresel etkinin azaltılması ile sürdürülebilir ve dayanıklı şehirler oluşturulması

Katı atık oluşumunun önlenmesi, azaltılması, geri dönüşümü ve tekrar kullanımı ile sürdürülebilir tüketim ve üretim süreçlerinin geliştirilmesi

İklim değişikliği ile ilgili farkındalığın yaratılması, etkilerine karşı dayanıklılığın artırılması ve gerekli önlemlerin stratejilere entegre edilmesi ile mücadelenin sağlanması

Küresel Kalkınma Amaçları doğrultusunda bilgi, uzmanlık, teknoloji ve finans gibi kaynakların paylaşıldığı ortaklıkların sağlanması ve ilgili politika ve kapasite geliştirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi

Diğer SKA’lar

Çevresel, sosyal ve ekonomik anlamda kırılganlıkların azaltılması ve ihtiyaç duyulan altyapıların kurulması ile yoksulluğun tüm boyutlarının sona erdirilmesi

Ulusal ve küresel sağlık risklerine karşı ihtiyaç duyulan kapasitelerin güçlendirilmesi, her yaş için sağlıklı ve kaliteli yaşamın güvence altına alınması

Toplumsal cinsiyet eşitliğini ve kırılgan kesimleri gözeterek herkes için kapsayıcı, adil ve nitelikli eğitimin sağlanması

Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik her çeşitten ayrımcılığı ortadan kaldırırken toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması

Su kullanım etkinliğinin ve atık su hizmetlerinin geliştirilmesi, başta kırılgan topluluklar olmak üzere herkes için sürdürülebilir ve erişilebilir su yönetiminin sağlanması

Küresel enerji verimliliğinin artırılması ve herkesin uygun fiyatlı, sürdürülebilir ve güvenilir modern enerjiye erişiminin sağlanması

Kaynak verimliliğinin istikrarlı ve kapsayıcı şekilde, sürdürülebilir ekonomik büyümeyi teşvik edecek şekilde artırılması ve ilgili faaliyetlerin insana yakışır şekilde desteklenmesi

Kapsayıcı ve sürdürülebilir sanayileşmenin desteklenmesi ile dayanıklı altyapılar kurulması ve insanların esenliğinin sağlandığı ekonomik kalkınmanın yaratılması

Herhangi bir statüye bakılmaksızın herkes güçlendirilmesi ve sosyal, ekonomik ve siyasi açılardan eşitsizliklerin ortadan kaldırılması

Suya dayalı ekonomik faaliyetlerin sürdürülebilir şekilde gerçekleştirilmesi, su kirliliğinin önlenmesi ve her türlü su kaynağının korunması

Ormansızlaşmanın ve arazi bozunumunun sona erdirilmesi, çölleşme ve biyolojik çeşitlilik kaybı ile mücadele edilmesi ve karasal ekosistemlerin korunması ve iyileştirilmesi

Hukuk üstünlüğünün geliştirilmesi ile herkes için adalete erişimin artırılması ve her düzeyde etkili, şeffaf ve kapsayıcı kurumların ve karar verme mekanizmalarının oluşturulması