KVKK – İletişim ve Başvuru Kanallarına Yönelik Aydınlatma Metni

Fazla Gıda Anonim Şirketi (“FG” veya “Şirket”) olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetlerimiz çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin sizleri bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık.  

1. Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmektedir ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?  

FG olarak kimlik ve iletişim bilgileriniz ile mesaj içeriğinde talep ve şikayetlerinize yönelik ileteceğiniz bilgilerinizi iş faaliyetlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ile talep ve şikayetlerin karşılanması amaçlarıyla işlemekteyiz.  


2. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri Nelerdir?  

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz FG internet sitesinde yer alan iletişim formu vasıtasıyla toplanmaktadır.  


3. Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Hukuki Sebebi Nedir?  

Kişisel verileriniz, FG tarafından; yukarıda açıklanan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması kapsamında işlenmektedir.  


4. Kişisel Verilerinizi Üçüncü Bir Kişiye Aktarıyor Muyuz?  

Kişisel verileriniz alınan bilişim hizmeti kapsamında iş faaliyetlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi ve şirket için bilgi ve belge yönetiminin gerçekleştirilmesi amacıyla açık rızanız çerçevesinde yurt dışında bulunan bulut hizmet sağlayıcılarına aktarılmaktadır.   


5. Kişisel Verileriniz ile İlgili Olarak Kullanabileceğiniz Haklarınız Nelerdir?  

Kişisel verilerinize ilişkin;  

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,  
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,  

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,  
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,  
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,  
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,  
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.  

6. Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?  

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi dilerseniz İlgili Kişi Başvuru Formu aracılığıyla; 

 • Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte FG’ye bizzat başvurarak, 
 • Islak imzalı ve kimlik fotokopisi ile Maya Meridien İş Merkezi, Akat Mah., Ebulula Mardin Cad., No:16 K:6 Beşiktaş, İstanbul adresimize posta yoluyla göndererek, 
 • Mobil imza veya güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir dilekçe ile FG’ye ait [email protected] adresine e-posta göndererek, 
 • Tarafınıza ait KEP adresinden, imzalanmış bir dilekçe ile FG’ye ait [email protected] adresine göndererek iletebilirsiniz. 

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soyisim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.  

İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir. Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (özel vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir. Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.  

7. Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?  

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere internet sitemizden de ulaşabileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nda seçilen usullerinden biri ile gönderilir.