Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonimleştirilmesi Politikası

BÖLÜM 1 GİRİŞ 

1.1 Giriş  

Kişisel verilerin korunması, Fazla Gıda Anonim Şirketi (“F” veya “Şirket”) en önemli öncelikleri arasında olup, bu hususta yürürlükte bulunan tüm mevzuata uygun davranmak için azami gayret göstermektedir. İşbu F Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (“Politika”) çerçevesinde Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetlerinin yürütülmesinde benimsenen ilkeler ve Şirketimizin veri işleme faaliyetlerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) yer alan düzenlemelere uyumu bakımından benimsenen temel prensipler açıklanmakta ve böylelikle Şirketimiz, ilgili kişileri bilgilendirerek gerekli şeffaflığı sağlamaktadır. Bu kapsamdaki sorumluluğumuzun bilinci ile kişisel verileriniz işbu Politika kapsamında işlenmekte ve korunmaktadır.  

1.2 Kapsam  

Bu Politika; Şirketimiz ilgili kişilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir.  

1.3 Politika’nın ve İlgili Mevzuatın Uygulanması  

Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda yürürlükte bulunan ilgili kanuni düzenlemeler öncelikle uygulama alanı bulacaktır. Yürürlükte bulunan mevzuat ve Politika arasında uyumsuzluk bulunması durumunda, Şirketimiz yürürlükteki mevzuatın uygulama alanı bulacağını kabul etmektedir. Politika, ilgili mevzuat tarafından ortaya konulan kuralları Şirket uygulamaları kapsamında somutlaştırılarak düzenlemektedir.  

1.4 Politika’nın Yürürlüğü  

İşbu Politika’nın yürürlük tarihi 01/11/2022’dir. Politika, fazlagida.com’da yayımlanır ve ilgili kişilerin talebi üzerine ilgili kişilerin erişimine sunulur.  

BÖLÜM 2 – KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR  

2.1. Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması  

Şirketimiz, Kanun’un 12. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerde meydana gelebilecek güvenlik eksikliklerini önlemek için, korunacak verinin niteliğine göre gerekli tedbirlerini almaktadır. Bu kapsamda Şirketimiz, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından yayımlanmış olan rehberlere uygun olarak gerekli güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik ve idari tedbirleri almakta, denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır.  

2.2. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması  

Kanun ile birtakım kişisel verilere hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski nedeniyle özel önem atfedilmiştir. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir. F tarafından, Kanun ile “özel nitelikli” olarak belirlenen ve hukuka uygun olarak işlenen özel nitelikli kişisel verilerin korunmasında hassasiyetle davranılmaktadır. Bu kapsamda, F tarafından, kişisel verilerin korunması için alınan teknik ve idari tedbirler, özel nitelikli kişisel veriler bakımından özenle uygulanmakta ve F bünyesinde gerekli denetimler sağlanmaktadır. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili ayrıntılı bilgiye bu Politika’nın 3.3. (“Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi”) bölümünde yer verilmiştir.  

2.3. İş Birimlerinin Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Konusunda Farkındalıklarının Artırılması ve Denetimi  

F, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemeye ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamaya yönelik farkındalığın artırılması için iş birimlerine gerekli eğitimlerin düzenlenmesini sağlamaktadır. F çalışanlarının kişisel verilerin korunması konusunda farkındalığının oluşması için gerekli sistemler kurulmakta, konuya ilişkin ihtiyaç duyulması halinde danışmanlar ile çalışmaktadır. Bu doğrultuda Şirketimiz, ilgili eğitimlere, seminerlere ve bilgilendirme oturumlarına yapılan katılımları değerlendirmekte olup ilgili mevzuatın güncellenmesine paralel olarak eğitimlerini güncellemekte ve yenilemektedir.  

BÖLÜM 3 – KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR  

3.1. Kişisel Verilerin Mevzuatta Öngörülen İlkelere Uygun Olarak İşlenmesi  

3.1.1. Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme  

F, kişisel verilerin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket etmektedir. Bu çerçevede, kişisel veriler Şirketimizin iş faaliyetlerinin gerektirdiği ölçüde ve bunlarla sınırlı olarak işlenmektedir.  

 

 

3.1.2. Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama  

F, kişisel verilerin işlendiği süre boyunca doğru ve güncel olması için gerekli önlemleri almakta ve belirli sürelerle kişisel verilerin doğruluğunun ve güncelliğinin sağlanmasına ilişkin gerekli mekanizmaları kurmaktadır.  

3.1.3. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme  

F, kişisel verilerin işlenme amaçlarını açıkça ortaya koymakta ve yine iş faaliyetleri doğrultusunda bu faaliyetlerle bağlantılı amaçlar kapsamında işlemektedir.  

3.1.4. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma  

F, kişisel verileri yalnızca iş faaliyetlerinin gerektirdiği nitelikte ve ölçüde toplamakta olup belirlenen amaçlarla sınırlı olarak işlemektedir.  

3.1.5. İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme  

F, kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre ve ilgili faaliyetin tabi olduğu yasal mevzuatta öngörülen minimum süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, Şirketimiz öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmaktadır. Yasal bir süre mevcut değil ise kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Kişisel veriler belirlenen saklama sürelerinin sonunda periyodik imha sürelerine veya ilgili kişi başvurusuna uygun olarak ve belirlenen imha yöntemleri (silme ve/veya yok etme ve/veya anonimleştirme) ile imha edilmektedir.  

3.2. Kişisel Verilerin İşlenme Şartları  

İlgili kişinin açık rıza vermesi haricinde kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı aşağıda belirtilen şartlardan yalnızca biri olabileceği gibi birden fazla şart da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilmektedir. İşlenen verilerin özel nitelikli kişisel veri olması halinde, işbu Politika’nın 3.3 başlığı (“Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi”) içerisinde yer alan şartlar uygulanacaktır.  

 1. İlgili Kişinin Açık Rızasının Bulunması 

Kişisel verilerin işlenme şartlarından biri ilgili kişinin açık rızasıdır. İlgili kişinin açık rızası belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayalı olarak ve özgür iradeyle açıklanmalıdır. Aşağıda yer alan kişisel veri işleme şartlarının varlığı durumunda ilgili kişinin açık rızasına gerek kalmaksızın kişisel veriler işlenebilecektir.  

 1. Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi 

İlgili kişinin kişisel verileri, kanunda açıkça öngörülmekte ise diğer bir ifade ile ilgili kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde işbu veri işleme şartının varlığından söz edilebilecektir.  

iii. Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması  

Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde ilgili kişinin kişisel verileri işlenebilecektir.  

 1. Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması 

İlgili kişinin taraf olduğu bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde işbu şart yerine getirilmiş sayılabilecektir.  

 1. Şirketin Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi 

Şirketimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için işlemenin zorunlu olması halinde ilgili kişinin kişisel verileri işlenebilecektir.  

 1. İlgili kişinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi 

İlgili kişinin, kişisel verisini alenileştirmiş olması halinde ilgili kişisel veriler alenileştirme amacıyla sınırlı olarak işlenebilecektir.  

vii. Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması  

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde ilgili kişinin kişisel verileri işlenebilecektir.  

viii. Şirketimizin Meşru Menfaati için Veri İşlemenin Zorunlu Olması  

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması halinde ilgili kişinin kişisel verileri işlenebilecektir.  

3.3. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi  

Özel nitelikli kişisel veriler Şirketimiz tarafından, işbu Politika’da belirtilen ilkelere uygun olarak ve Kurul’un belirleyeceği yöntemler de dahil olmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınarak ve aşağıdaki şartların varlığı halinde işlenmektedir:  

(i) Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda açıkça öngörülmesi diğer bir ifade ile ilgili faaliyetin tabi olduğu kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi durumda söz konusu özel nitelikli kişisel verilerin işlenebilmesi için ilgili kişinin açık rızası alınacaktır.  

(ii) Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi durumda söz konusu özel nitelikli kişisel verilerin işlenebilmesi için ilgili kişinin açık rızası alınacaktır.  

3.4. İlgili Kişinin Aydınlatılması  

F, Kanun’un 10. maddesine ve ikincil mevzuata uygun olarak, ilgili kişileri aydınlatmaktadır. Bu kapsamda F, kişisel verilerin veri sorumlusu olarak kim tarafından, hangi amaçlarla işlendiği, hangi amaçlarla kimlerle paylaşıldığı, hangi yöntemlerle toplandığı ve hukuki sebebi ve ilgili kişilerin kişisel verilerinin işlenmesi kapsamında sahip olduğu hakları konusunda ilgili kişileri bilgilendirmektedir.   

3.5. Kişisel Verilerin Aktarılması  

Şirketimiz hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak ilgili kişinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere (üçüncü kişi şirketlere, resmi ve özel mercilere, üçüncü gerçek kişilere) aktarabilmektedir. Şirketimiz bu doğrultuda Kanun’un 8. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.  

3.5.1 Kişisel Verilerin Aktarılması  

İlgili kişinin açık rızası olmasa dahi aşağıda belirtilen şartlardan bir ya da birkaçının mevcut olması halinde Şirketimiz tarafından gerekli özen gösterilerek ve Kurul tarafından öngörülen yöntemler de dahil gerekli tüm güvenlik önlemleri alınarak kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılabilecektir.   

 • Kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin ilgili faaliyetlerin kanunlarda açıkça öngörülmesi, 
 • Kişisel verilerin Şirket tarafından aktarılmasının bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması,   
 • Kişisel verilerin aktarılmasının Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,   
 • Kişisel verilerin ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması şartıyla, alenileştirme amacıyla sınırlı bir şekilde Şirketimiz tarafından aktarılması,   
 • Kişisel verilerin Şirket tarafından aktarılmasının Şirket’in veya ilgili kişinin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,   
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirket meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması,   
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünü koruması için zorunlu olması.  

Yukarıdakilere ek olarak kişisel veriler, Kurul tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere (“Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke”) yukarıdaki şartlardan herhangi birinin varlığı halinde aktarılabilecektir. Yeterli korumanın bulunmaması durumunda ise mevzuatta öngörülen veri aktarım şartları doğrultusunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve Kurul’un izninin bulunduğu yabancı ülkelere (“Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke”) aktarılabilecektir.  

3.6.2 Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarılması  

Özel nitelikli kişisel veriler Şirketimiz tarafından, işbu Politika’da belirtilen ilkelere uygun olarak ve Kurul’un belirleyeceği yöntemler de dahil olmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınarak ve aşağıdaki şartların varlığı halinde aktarılabilecektir:  

(i) Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda açıkça öngörülmesi diğer bir ifade ile ilgili kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde ilgili kişinin açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi halde ilgili kişinin açık rızası alınacaktır.  

(ii) Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi halde ilgili kişinin açık rızası alınacaktır.  

Yukarıdakilere ek olarak kişisel veriler, Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülkelere yukarıdaki şartlardan herhangi birinin varlığı halinde aktarılabilecektir. Yeterli korumanın bulunmaması durumunda ise mevzuatta öngörülen veri aktarım şartları doğrultusunda Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülkelere aktarılabilecektir.  

BÖLÜM 4 – ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KATEGORİZASYONU VE İŞLENME AMAÇLARI  

Şirketimiz nezdinde, Kanun’un 10. maddesi ve ikincil mevzuat uyarınca ilgili kişiler bilgilendirilerek, Şirketimizin kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, Kanun’un 5. ve 6. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından en az birine dayalı ve sınırlı olarak, başta kişisel verilerin işlenmesine ilişkin Kanun’un 4. maddesinde belirtilen ilkeler olmak üzere Kanun’da belirtilen genel ilkelere uygun bir şekilde kişisel veriler işlenmektedir.    

Çalışanlarımız 

Çalışanlara ait kişisel veriler hakkında ayrıntılı bilgiler sadece çalışanlarımızın erişebileceği şekilde Şirket bünyesinde yayınlanmakta olup, kendilerine bu konuda ayrıntılı bilgilendirme yapılmıştır. 

Dilerseniz işbu Aydınlatma Metni’nde yer alan başvuru yöntemlerinden birisini kullanarak işlenen kişisel verilerinize ilişkin taleplerinizi iletebilir ve haklarınızı kullanabilirsiniz. 

Çalışan Adaylarımız  

İşlenen Kişisel Veriler 

Kişisel Veri İşleme Amaçları 

 • Kimlik Verisi 
 • İletişim Verisi 
 • Mesleki Deneyim Verisi 
 • Referanslara İlişkin Bilgiler 
 • Askerlik Durum Bilgisi 

 

 • Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi,  
 • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,  
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, 
 • Referans araştırması 

Hukuka Uyguluk Sebebi: 

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. 

Dernek Görevlisi 

Dernek görevlilerinin ulaşabileceği şekilde kişisel verilerin işlenmesine ilişkin ayrıntılı bilgilendirme kendilerine yapılmıştır. 

Dilerseniz işbu Aydınlatma Metni’nde yer alan başvuru yöntemlerinden birisini kullanarak işlenen kişisel verilerinize ilişkin taleplerinizi iletebilir ve haklarınızı kullanabilirsiniz 

Tüzel Kişi Müşterimizin Çalışanları/ Yetkilileri 

İşlenen Kişisel Veriler 

Kişisel Veri İşleme Amaçları 

 • Kimlik Verisi 
 • İletişim Verisi 
 • Müşteri İşlem Bilgisi 
 • Lokasyon Verisi 
 • İşlem Güvenliği Verisi 
 • Diğer (firma bilgisi, bağış türü/miktarı, kullanıcı adı, talep/şikâyet bilgisi, ödül bilgisi, ürün verisi) 

 

 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi 
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
 • Kullanıcı Hareketlerinin Takibi 
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi 
 • Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi 
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi 
 • Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
 • Sosyal Sorumluluk ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi 
 • Cari Hesap Açılışının Yapılması 
 • Fiyat Konumlandırması ve Pazar Araştırması Süreçlerinin Yürütülmesi 
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi 
 • Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi  
 • Kullanıcı Hareketlerinin Takibi  

Hukuka Uyguluk Sebebi: 

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması; veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması; veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması; bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ve açık rıza (kullanıcı hareketlerinin takibi). 

Gerçek Kişi Müşterilerimiz 

İşlenen Kişisel Veriler 

Kişisel Veri İşleme Amaçları 

 • Kimlik Verisi 
 • İletişim Verisi 
 • Finans Verisi 
 • Müşteri İşlem Verisi 
 • Diğer (firma adı, bağış türü/miktarı, talep/şikâyet bilgisi) 
 • Lokasyon Verisi 
 • İşlem Güvenliği Verisi 
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi 
 • Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi 
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi 
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi 
 • Lojistik Faaliyetlerin Yürütülmesi 
 • Sosyal Sorumluluk ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi 
 • Müşteri İlişkilerinin Yönetimi Süreçlerinin Yönetimi 
 • Mal-Hizmet Üretimi ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi 
 • Talep/Şikayetlerin Takibi 
 • Reklam/Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi 
 • Kullanıcı Hareketlerinin Takibi 

Hukuka Uyguluk Sebebi: 

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması; veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ve açık rıza (kullanıcı hareketlerinin takibi). 

Tüzel Kişi Tedarikçilerimizin Çalışanları/Yetkilileri  

İşlenen Kişisel Veriler 

Kişisel Veri İşleme Amaçları 

 • Kimlik Verisi 
 • İletişim Verisi 
 • Diğer (firma adı, plaka bilgisi) 
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi 
 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
 • Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi 
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi 
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi 
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi 
 • Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

Hukuka Uygunluk Sebebi: 

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması; veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. 

İnternet Sitesi Ziyaretçileri 

İşlenen Kişisel Veriler 

Kişisel Veri İşleme Amaçları 

 • Kimlik Verisi 
 • İletişim Verisi 
 • İşlem Güvenliği Verisi 
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
 • Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi 
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
 • Potansiyel Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi 
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi 
 • Kullanıcı Hareketlerinin Takibi 

Hukuka Uygunluk Sebebi: 

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve açık rıza (kullanıcı hareketlerinin takibi). 

Ziyaretçilerimiz 

İşlenen Kişisel Veriler 

Kişisel Veri İşleme Amaçları 

 • Görsel ve İşitsel Kayıtlar 
 • Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini 
 • Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini 

Hukuka Uygunluk Sebebi: 

Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. 

Sosyal Medya Kullanıcıları  

İşlenen Kişisel Veriler 

Kişisel Veri İşleme Amaçları 

 • Diğer (kullanıcı adı, talep/şikâyet bilgisi, ödül bilgisi) 
 • Müşteri İlişkilerinin Yönetimi Süreçlerinin Yönetimi 
 • Talep / Şikayetlerin Takibi 
 • Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi 

Hukuka Uygunluk Sebebi: 

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması; veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması 

Gıda Kurtarma Derneği Yararlanıcıları 

Gıda Kurtarma Derneği Yararlanıcılarının ulaşabileceği şekilde kişisel verilerin işlenmesine ilişkin ayrıntılı bilgilendirme kendilerine yapılmıştır. 

Dilerseniz işbu Aydınlatma Metni’nde yer alan başvuru yöntemlerinden birisini kullanarak işlenen kişisel verilerinize ilişkin taleplerinizi iletebilir ve haklarınızı kullanabilirsiniz. 

Uygulama Kullanıcılarımız 

Uygulamamız aracılığıyla işlenen kişisel veriler hakkında ayrıntılı bilgiye fazlagida.com adresinden ulaşabilirsiniz. 

BÖLÜM 5 – KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI  

Şirketimiz, kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre ve ilgili faaliyetin tabi olduğu yasal mevzuatta öngörülen minimum sürelere uygun olarak muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, Şirketimiz öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmaktadır. Yasal bir süre mevcut değil ise kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Kişisel veriler belirlenen saklama sürelerinin sonunda periyodik imha sürelerine veya ilgili kişi başvurusuna uygun olarak ve belirlenen imha yöntemleri (silme ve/veya yok etme ve/veya anonimleştirme) ile imha edilmektedir.  

BÖLÜM 6 – İLGİLİ KİŞİLERİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI 

6.1. İlgili Kişinin Hakları  

İlgili kişiler aşağıda yer alan haklara sahiptirler:  

(1) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,  

(2) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,  

(3) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,  

(4) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,  

(5) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  

(6) Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  

(7) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,  

(8) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.  

 

 

 

6.2. İlgili Kişinin Haklarını Kullanması  

İlgili kişiler, bölüm 6.1.’de (“İlgili Kişinin Hakları”) sayılmış haklarına ilişkin taleplerini Kurul’un belirlemiş olduğu yöntemlerle Şirketimize iletebileceklerdir. Bu doğrultuda fazlagida.com adresinden ulaşılabilecek “İlgili Kişi Başvuru Formu’ndan yararlanabileceklerdir.  

6.3. Şirketimizin Başvurulara Cevap Vermesi  

Şirketimiz, ilgili kişi tarafından yapılacak başvuruları Kanun ve ikincil mevzuata uygun olarak sonuçlandırmak üzere gerekli idari ve teknik tedbirleri almaktadır. İlgili kişinin, bölüm 6.1.’de (“İlgili Kişinin Hakları”) yer alan haklara ilişkin talebini usule uygun olarak Şirketimize iletmesi durumunda, Şirketimiz talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kurul tarafından belirlenen tarife uyarınca ücret alınabilecektir. 

BÖLÜM 7 – KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENDİĞİ ÖZEL DURUMLAR  

7.1. İnternet Sitesi Ziyaretçilerine Yönelik Yapılan Kişisel Veri İşleme Faaliyetleri 

 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ile yürürlükte bulunan ilgili mevzuat uyarınca, F tarafından internet sitesi ziyaretçilerinin log kayıtları kanundan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve bilgi güvenliğinin sağlanması doğrultusunda işlemektedir. Ayrıca, F Kanun’un 4. maddesine uygun olarak, kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde işlemektedir. 

7.2. Bina İçerisinde Yürütülen Kamera ile İzleme Faaliyetleri 

F, bina güvenliğinin sağlanması amacıyla, yürürlükte bulunan ilgili mevzuatta öngörülen amaçlarla ve Kanun’da sayılan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak güvenlik kamerası izleme faaliyetinde bulunmaktadır. F tarafından Kanun’un 10. maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyetine ilişkin birden fazla yöntem ile ilgili kişi aydınlatılmaktadır. Ayrıca, F Kanun’un 4. maddesine uygun olarak, kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde işlemektedir. F tarafından video kamera ile izleme faaliyetinin sürdürülmesindeki amaç işbu Politika’da sayılan amaçlarla sınırlıdır.  

Bu doğrultuda, güvenlik kameralarının izleme alanları, sayısı ve ne zaman izleme yapılacağı, güvenlik amacına ulaşmak için yeterli ve bu amaçla sınırlı olarak uygulamaya alınmaktadır. Kişinin mahremiyetini güvenlik amaçlarını aşan şekilde müdahale sonucu doğurabilecek alanlarda (örneğin, tuvaletler) izlemeye tabi tutulmamaktadır. Canlı kamera görüntüleri ile dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara yalnızca sınırlı sayıda F çalışanının erişimi bulunmaktadır. Kayıtlara erişimi olan sınırlı sayıda kişi gizlilik taahhütnamesi ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir.  

BÖLÜM 8 – F KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI’NIN DİĞER POLİTİKALARLA OLAN İLİŞKİSİ  

F, işbu Politika ile ortaya koymuş olduğu esasların ilişkili olduğu kişisel verilerin korunması ve işlenmesi konusunda iç kullanıma yönelik alt politikalar oluşturmaktadır. F içi politikalarının esasları, ilgili olduğu ölçüde kamuoyuna açık politikalara yansıtılarak, ilgililerinin bu çerçevede bilgilenmesi ve F’nin yürütmekte olduğu kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında şeffaflık ve hesap verilebilirliğin sağlanması hedeflenmiştir.