Fazla – Kullanıcı Sözleşmesi

1. TARAFLAR

1.1. İşbu Üyelik Sözleşmesi (“Üyelik Sözleşmesi“) merkezi Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. Maya Meridien İş Merkezi Blok No: 16 İç Kapı No: 18 Beşiktaş/ İstanbul adresinde bulunan Fazla Gıda A.Ş. (“Şirket“) ile Üye arasında, Üye’nin Fazla Mobil üzerinden sunulan Paketler’den yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi için akdedilmiştir.

1.2. Şirket ve Üye işbu Üyelik Sözleşmesi’nde münferiden “Taraf” ve müştereken “Taraflar” olarak anılacaklardır.

2. TANIMLAR

Çerez (Cookie) Politikası: Fazla Mobil’in fonksiyonel işlerliğini sağlamak, Üyeler’in alışveriş deneyimini iyileştirmek ve Üyeler’in Fazla Mobil ziyaretlerine ilişkin bilgiler doğrultusunda tercih ve beğenilerine uygun içerik sunmak amacıyla kullanılan çerezler hakkında bilgilendirme içeren ve Fazla Mobil üzerinden erişilebilecek olan metni ifade eder.

Fazla Mobil: Mülkiyeti Şirket’e ait olan ve Şirket’in işbu Sözleşme ile belirlenen Paketler’in Üye’ler tarafından görülerek değerlendirilebilmesi ve satın alınabilmesine imkân sağlayan mobil uygulamaları ve mobil siteyi ifade eder.

Hizmetler: Fazla Mobil üzerinden Üyeler’in Paket satın alma sürecine ilişkin hizmetleri kapsamaktadır.

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni: Üyeler’in Fazla Mobil üzerinden ilettikleri kişisel verilerin, Şirket tarafından hangi amaçlarla ve ne şekilde kullanılacağı gibi konular da dahil olmak üzere Şirket’in kişisel verilere ilişkin genel gizlilik politikasını düzenleyen ve Fazla Mobil üzerinden erişilebilecek olan metni ifade eder.

Paket(ler): Üyeler’in verdiği siparişin konusunu oluşturan, Üye İşyeri’nin Fazla Mobil üzerinden ilana koyduğu, işletmesinde sunduğu gıda, hayvan mamaları veya çiçek ürünlerini içeren sürpriz paketleri ifade eder.

Üye: Şirket ile yaptığı işbu Üyelik Sözleşmesi kapsamında Fazla Mobil’e üye olan ve Şirket tarafından Fazla Mobil üzerinden sunulan Paketler’i satın alan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

Üye Hesabı: Üye’nin Fazla Mobil’de sunulan Paketler’den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel verilerini ve uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgilerini girdiği sadece ilgili Üye tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen Üye’ye özel sayfayı ifade eder.

Üye İşyeri: Fazla Mobil ile “Kurumsal Üyelik Sözleşmesi” çerçevesinde sözleşmesel ilişkisi bulunan ve işbu Sözleşmedeki Paketleri Kullanıcı’ya sunan tüzel veya gerçek kişilerdir.

3. ÜYELİK SÖZLEŞMESİ’NİN KAPSAM VE AMACI

3.1. Üyelik Sözleşmesi uyarınca Üye, Fazla Mobil’e üye olmak, Hizmetler’den faydalanmak ve Fazla Mobil’de Üye İşyerleri tarafından ilana konulan Paketler’i satın almak istemektedir.

3.2. Üyelik Sözleşmesi’nin amacını, aracı hizmet sağlayıcı sıfatına haiz Şirket’in sahip olduğu Fazla Mobil üzerinden Üye İşyerleri tarafından, atık üretiminin azaltılması kapsamında, Paketler’in sunulmasına, Üye’nin Hizmetler’den yararlanmasına ve bu Paketler’i satın almasına ilişkin koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda Tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespiti oluşturmaktadır. Üyelik Sözleşmesi’nin Üye tarafından kabulü ile Üye, Fazla Mobil’de yer alan ve yer alacak olan Paketler’in satışına, hizmetlere, kullanıma, içeriklere, uygulamalara ve Üyeler’e yönelik her türlü beyanı da kabul etmiş olduğunu beyan ve taahhüt eder.

3.3. İşbu Sözleşme, Taraflar arasında herhangi bir satış sözleşmesi anlamına gelmemekte olup Paketler’in satışına ilişkin mesafeli satış sözleşmesi ayrıca akdedilecektir.

4. TARAFLAR’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Üyelik statüsünün kazanılması için, Üyelik Sözleşmesi’nin onaylanması ve üyelik sayfasında talep edilen bilgilerin doğru ve güncel bilgilerle doldurması gerekmektedir. Üye olmak isteyen kullanıcının 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Üyelik Sözleşmesi’ni doldururken doğru ve güncel bilgi sağlamayan Üye, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumlu olacaktır.

4.2. Üye, üyelik aşamasında sunulan bilgilerin değişmesi halinde yeni bilgileri, Fazla Mobil üzerinden güncelleyecektir.

4.3. Üye, Fazla Mobil üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda, işbu Üyelik Sözleşmesi’nin hükümlerine, Fazla Mobil’de belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini, Şirket’in itibarını zedeleyebilecek veya Şirket’e zarar verebilecek işlemlerden kaçınacağını kabul ve beyan eder. Üye’nin Fazla Mobil dâhilinde yaptığı tüm işlem ve eylemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

4.4. Şirket, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamların talebi halinde, Üye’nin kendisinde bulunan bilgilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca gerekli olduğu takdirde Üye’yi önceden bilgilendirmek suretiyle ve her durumda veri aktarım kurallarına tabi olarak söz konusu makamlarla paylaşabilecektir.

4.5. Üye’nin Üye Hesabı’na erişmek ve Fazla Mobil üzerinden işlem gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, Üye tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Üye’nin sorumluluğundadır. Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.6. Üye, Fazla Mobil’de yaptığı işlemleri Fazla Mobil’e teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütecektir. Üye, Fazla Mobil’e sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, truva atı vb. içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını kabul ve taahhüt eder.

4.7. Üye ayrıca Üye Hesabı’na robot veya otomatik giriş yöntemleriyle girmeyeceğini, Şirket tarafından sunulan herhangi bir içeriği ve/veya bunların herhangi bir parçasını herhangi bir şekilde kopyalamamayı, değiştirmemeyi, tekrar kullanmamayı, bunlara dayalı türev eserler yaratmamayı, bunları indirmemeyi, uyarlamamayı, tersine mühendislik uygulamamayı, benzerini yapmaya çalışmamayı, başka bir sunucuya taşımamayı, tercüme etmemeyi, derlememeyi, kaynak koda dönüştürmemeyi veya parçalara ayırmamayı veya önceden Şirket’in yazılı ve özel iznini almaksızın yukarıda anılanların herhangi birini kamuya açık olarak sergilememeyi, icra etmemeyi, iletmemeyi veya dağıtmamayı kabul eder.

4.8. Üye, Şirket’in Fazla Mobil üzerinden paylaşılan hiçbir bilginin gerçekliğini, orijinalliğini, güvenliğini, doğruluğunu araştırma, bunların paylaşılmasının hukuka uygun olup olmadığını tespit etme sorumluluğu bulunmadığını ve bu bilgilere ilişkin olarak ortaya çıkabilecek her türlü zararın tazminini talep etme hakkının saklı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.9. Üye, Paket’i teslim almadan önce Mobil Uygulama üzerinden ödeme yapmaktadır. Üye, Paket’i teslim almadan önce muayene edecek, ezik, kırık, ambalajı yırtık vb. hasar ve ayıbın bulunması halinde ilgili Paket’i Üye İşyeri’nden teslim almayacaktır. Üye tarafından kontrol edilerek onaylanan ve teslim alınan Paket’in hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir.

4.10. Üye, Paketler’in kalitesi ve içeriği ile bunların Üye’nin tüm beklentilerini karşılayacağına ilişkin Şirket’in herhangi bir garanti ya da taahhüt vermediğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.11. Üye, satın aldığı Paketler’i içerisinde tam olarak hangi ürünlerin yer aldığını bilmeden satın aldığını, söz konusu Paketler’in içerisinde işletmenin fazladan elinde kalan ürünler olduğunu ve bu ürünlerin kutulara, belirli bir düzen içerisinde değil de işletmenin inisiyatifine göre yerleştirildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.12. Üye, Üye İşyerleri ile Fazla Mobil haricindeki bir kanaldan Şirket’i aradan çıkararak Sözleşme konusu Hizmetlerin sağlanmasına veya Paket satışına ilişkin bir anlaşma yapmayacağını, ödeme işlemini Fazla Mobil dışında tamamlamayacağını ya da Üye İşyeri’ni bu konuda teşvik etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.13. Üye, Fazla Mobil üzerinden yapılan tüm satışların kişisel kullanım ve tüketim amaçlı olarak son kullanıcıya yapıldığını, tekrar satış amaçlı olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.14. Üye, kendisine Şirket tarafından yapılacak her türlü bildirim için Fazla Mobil’e kaydolurken bildirdiği iletişim bilgilerinin kullanılacağını, bu iletişim bilgileri aracılığı ile kendisiyle iletişime geçilmesine muvafakatinin olduğunu kabul eder.

4.15. Şirket, tamamen kendi iradesi doğrultusunda ve herhangi bir sebebe dayanmadan Üye başvurularını reddedebilir veya Üye başvurusunun kabul edilmesini ek şart ve koşullara bağlayabilir. Ek şart ve koşulların Üye tarafından onaylanması gerekmekte olup ilgili ek şart ve koşullar onaylanmadığı sürece Şirket, üyelik sürecini tek taraflı olarak iptal edebilecektir.

4.16. Üye, Fazla Mobil üzerinden Şirket’in kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine, mobil uygulamalarına ve/veya başka içeriklere link verilebileceğini, bu linklerin Üyeler’e yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olacağını, herhangi bir web sitesinin veya o web sitesini işleten kişinin desteklenmediğini ve link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti verilmediğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Fazla Mobil üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web sitesi ve içerikleri hakkında Şirket’in herhangi bir sorumluluğu doğmayacaktır. Bu web sitelerinin kullanımından doğabilecek zararlar, Üyeler’in kendi sorumluluğunda olacaktır.

4.17. Mobil Uygulama’ya ilişkin sistemde oluşabilecek sorunların tespit edilebilmesi ve giderilmesi, sistemin iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik olarak Mobil Uygulama’ya erişmek için kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Mobil Uygulama’ya erişilen tarih ve saat, Mobil Uygulama’da bulunulan sırada erişilen sayfalar ve Mobil Uygulama’ya doğrudan bağlanılmasını sağlayan link ve internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

4.18. Fazla Gıda işbu Mobil Uygulama’nın virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde tedbir almıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için Üye’nin, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda Üye, işbu Mobil Uygulama’ya girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

5. SÖZLEŞME’NİN FESHİ

5.1. Taraflardan herhangi biri, işbu Üyelik Sözleşmesi’ni tek taraflı olarak ve tazminat ödemeksizin her zaman feshedilebilir. Böyle bir fesih halinde Taraflar fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve borçları karşılıklı olarak tamamen ifa edeceklerdir.

5.2. Şirket, Üye’nin işbu Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir maddesini ihlal ettiğini tespit etmesi veya buna ilişkin makul bir şüphe duyması halinde üyeliği askıya alma, sonlandırma, dava ve takip haklarına sahiptir.

6. GİZLİLİK ve KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

6.1. Şirket, Üye’nin Fazla Mobil’de sunulan Hizmetler’den yararlanabilmek için Fazla Mobil üzerinden kendisine sağladığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. Şirket, bu kapsamda Üye’nin sağladığı kişisel verileri Fazla Mobil’de yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ne ve Çerez (Cookie) Politikası’na uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. Üye, kişisel verilerinin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarıyla ilgili olarak daha fazla bilgi edinmek için Fazla Mobil’de yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ni her zaman inceleyebileceğini ve burada belirtilen şekilde Şirket adresine e-posta göndererek ya da Fazla Mobil’de belirtilen diğer yöntemlerle kullanabileceğini anlamaktadır.

6.2. Üye tarafından Fazla Mobil’de üyelik oluşturmak veya Fazla Mobil’den faydalanmak amacıyla paylaşılan kişisel veriler; Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerin ifası, Fazla Mobil’in işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, Üye’ye çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi, ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi, sipariş teslimatlarının yapılması, müşteri hizmetleri ve şikayet takibi işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve Üye’ye özel reklam, satış, pazarlama, anket, benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim, profilleme, istatistiksel çalışmalar yapılması amacıyla Şirket ya da iş ortakları tarafından Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ne ve Çerez (Cookie) Politikası’na uygun olarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir. Ayrıca, bu kişisel veriler Üye’ye özel avantajların sunulabilmesi, satış, pazarlama ve benzeri faaliyetlerin yapılabilmesine yönelik olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndaki ve ilgili diğer mevzuattan doğan yükümlülükleri yerine getirilmesi şartıyla Üye ile iletişime geçilmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile üçüncü kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri ile paylaşılabilecektir.

7. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

7.1. Fazla, Fazla Gıda markası ve logosu, Fazla Mobil’in tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak Şirket tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı Şirket’in mülkiyetindedir. Üye, Şirket’in veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını Şirket’in izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.

8. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

8.1. Şirket, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Üyelik Sözleşmesi’ni ve Fazla Mobil’de yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni ve Çerez (Cookie) Politikası da dahil her türlü metin ve politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Fazla Mobil’de ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin değişen hükümleri, Fazla Mobil’de ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Şüpheye mahal vermemek adına, işbu Üyelik Sözleşmesi Üye tarafından tek taraflı olarak değiştirilemez.

9. MÜCBİR SEBEP

9.1. Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, teknik arızalar, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın hastalık veya diğer bir doğal felaket veya Şirket’in kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar (“Mücbir Sebep“) Şirket’in işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, Şirket ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Üyelik Sözleşmesi’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.

10. MUHTELİF HÜKÜMLER

10.1. Delil sözleşmesi. Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğabilecek ihtilaflarda Şirket’in resmi defter ve ticari kayıtları ile Şirket’in veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin, elektronik yazışmaların ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

10.2. Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü. İşbu Üyelik Sözleşmesi münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nden kaynaklanan veya işbu Üyelik Sözleşmesi ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri’nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.

10.3. Bildirim. Şirket, Üye ile Üye’nin kaydolurken bildirmiş olduğu elektronik posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak ve SMS göndermek suretiyle iletişim kuracaktır. Üye, elektronik posta adresini ve telefon numarasını güncel tutacaktır. Şirket’e gerçekleştirilecek bildirimler ise Şirket’in Fazla Mobil’de yer alan e-posta adresi, iletişim numarası veyahut adresine yapılacak bildirimler yolu ile gerçekleştirilebilecektir.

10.4. Üyelik Sözleşmesi’nin Devri. Üye, Şirket’in önceden yazılı onayını almaksızın işbu Üyelik Sözleşmesi’ndeki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen devir ve temlik edemeyecektir. Buna karşın Şirket, Üye’nin onayı olmaksızın ve Üye’ye önceden bildirimde bulunmaksızın Sözleşme kapsamındaki haklarını ve/veya yükümlülüklerini ve Şirket Hizmetler’ine ilişkin mülkiyet haklarını bir üçüncü tarafa devredebilir.

10 (on) maddeden oluşan işbu Üyelik Sözleşmesi, Üye tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.